کانکس به هم پیوسته چیست و چه کاربردی دارد؟

کانکس به هم پیوسته چیست و چه کاربردی دارد؟