حمل و نقل انواع کانکس با جرثقیل چگونه است؟

حمل و نقل انواع کانکس با جرثقیل چگونه است؟